Osobní stránka

 
Mgr. Jaromír Maštera
.
* 1980, Jihlava
IČO: 757 65 993  (výpis z živnost. rejstříku)
.

 

Nabídka činností:
.
•  biologické průzkumy - zejména obratlovci

•  biologická posouzení a hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb.  (jsem autorizovaná osoba)

•  zpracování odborných dokumentů v oblasti ochrany přírody - plány péče apod.

•  biologický dozor staveb a zásahů

•  návrhy opatření na podporu ohrožených druhů a biotopů  - zaměření zejména na obojživelníky a mokřady

•  návrhy opatření na zlepšení vodního režimu lokalit i částí krajiny a opatření k zadržení vody v krajině

•  odborná pomoc, poradenství a konzultace  - zejména ohledně mokřadů a obojživelníků

•  realizace projektů a zásahů v oblasti ochrany přírody  (se zaměřením na mokřady a obojživelníky):
- obnova a tvorba tůní = menších vodních ploch (strojně i ručně)
- oprava a obnova menších rybníků (včetně technických objektů)
- revitalizace vodních toků a vodního režimu lokalit
- výlovy drobných vodních ploch vyčerpáním vody (čerpadlo + centrála)
- narušení a strhávání drnu (strojně, příp. i ručně)
- prořezávky a kácení dřevin
- tvorba zimovišť pro drobné živočichy
- ruční kosení luk (křovinořezem)

•  přednášky a terénní exkurze  - zaměření zejména na obojživelníky a mokřady

•  návrhy a konzultace zahradních jezírek

•  poskytování fotografií  (zejména obojživelníci, ale i jiní živočichové a rostliny, mokřady atd.)

reference - viz níže

 

Vzdělání:

...
1995 – 1999               Střední průmyslová škola Jihlava - obor automatizační technika
1999 – 2004               Přírodovědecká fakulta UP Olomouc - obor Systematická biologie a ekologie;
     zaměření hydrobiologie - Mgr.
 
 
Praxe (Zaměstnání):
...
2002 - 2006 :
Český svaz ochránců přírody ZO 59/11 Jihlava
  hájení zájmů ochrany přírody a krajiny ve správních řízeních a procesech EIA – např. odbahňování rybníků, udělování výjimek pro použití závadných látek na rybnících, úpravy toků, zásahy do VKP a ZCHÚ; provádění biologických průzkumů; koordinace a provádění mapování rozšíření obojživelníků na Jihlavsku; pořádání několika naučných vycházek a besed pro veřejnost, vydání publikace „Obojživelníci v okrese Jihlava“; příprava a řešení několika projektů na výzkum a ochranu obojživelníků na Jihlavsku – např. záchranné transfery
 
2004 - září 2005 :
RNDr. Milan Macháček – EKOEX Jihlava
  mj. provádění hydrobiologických průzkumů lokalit, na nichž bylo uvažováno provedení záměru podléhajícímu procesu EIA; provádění hydrobiologických a zoologických průzkumů lokalit; provádění několika hydrobiologických a zoologických průzkumů rybníků, na nichž bylo uvažováno používání látek škodlivých vodám
 
říjen 2005 - prosinec 2006 :
Správa Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko  (vodař)
  výkon státní správy a odborná činnost v oblastech vodního hospodářství a hydrobiologie
 
leden 2007 - srpen 2014 :
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště Havlíčkův Brod  (zoolog)
  odborná činnost v oblastech zoologie, vodního hospodářství a hydrobiologie
 
září 2014 - duben 2016 :
Sdružení Krajina  (projektový pracovník)
●  projekt Obyvatelé pro přírodu Vysočiny
 
květen 2016 -
vlastní živnost
  IČO: 757 65 993  - výpis z živnost. rejstříku
 
.
Aktivity a zájmy:
...
►   teoretická i praktická ochrana přírody, ochrana životního prostředí
.
►   ochrana a výzkum obojživelníků, jedné z nejohroženější skupin živočichů v ČR
- monitoring a mapování, příprava publikace o snůškách a larvách obojživelníků ČR, návrhy péče o lokality výskytu, snaha o odpovídající ochranu lokalit výskytu vzácných druhů, zajišťování praktické péče o lokality s výskytem obojživelníků apod.
.
►   aktivní členství ve spolku „Mokřady z.s.“ (2011 - současnost)
a jím zřízeném pozemkovém spolku Mokřady - provádění managementových opatření na přírodovědně významných mokřadních lokalitách, péče o lokality (podpora) nejvíce ohrožených druhů obojživelníků na Vysočině i jinde v ČR, revitalizace vodního režimu lokali, realizace opatření pro zadržení vody v krajině apod. - podrobněji o činnosti na stránkách www.mokrady.wbs.cz  nebo http://www.facebook.com/mokradyos.
.
►   osvětová činnost (zejména v rámci spolku Mokřady z.s.)
v oblasti péče o přírodu, obojživelníků, tůní a mokřadů - pořádání akcí pro veřejnost v přírodě, přednášky, provoz internetových stránek, informační panely, výstavy atd.
.
►   aktivní členství v Pobočce České společnosti ornitologické na Vysočině (2008 - současnost)
a jím zřízeném pozemkovém spolku Gallinago - provádění managementových opatření na přírodovědně významných lokalitách Jihlavska, péče o lokality vzácných druhů obojživelníků na Jihlavsku (http://www.birdlife.cz/index.php?ID=1699)
.
►   aktivní členství v Českém svazu ochránců přírody Jihlava (v letech 2002-2011, méně aktivně 2016-současnost)
- provádění managementových opatření na ekologicky významných lokalitách Jihlavska - kosení, prořezávky, budování a obnova tůní (např. PP Jersínská stráň, PR Vílanecké rašeliniště, mokřady u Bartoušova); viz např:
.
►  managementová opatření v krajině - ruční a strojní hloubení tůní, revitalizace vodních toků, kosení, nutné prořezávky a kácení dřevin, ruční i strojní stržení drnu, extenzivní péče o rybníky...

►  fotografování - příroda, historické památky atd.

►  sport (rekreačně) - kolo, běžky, volejbal, tenis…
 
 
Publikační činnost:
 
Odborná
 
Maštera J. (2003): Obojživelníci  a plazi Jihlavska - předběžný seznam.– Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl
věd přírodních, XVI; Jihlava, 16: 153-158.
Maštera J. (2006): Batrachofauna severovýchodní části okresu Jihlava.– Acta rerum naturalium,
Přírodovědný sborník Vysočiny, 2: 53-84.
Maštera J. (2000-2008): Databáze pozorování obojživelníků v okrese Jihlava.– elektronická databáze depon.
in ČSOP Jihlava & AOPK ČR; Jihlava - Havlíčkův Brod.
Maštera J., Merta L. & Zavadil V. (2009): Výskyt žábronožky letní (Branchipus schaefferi) a listonoha
letního (Triops cancriformis) v bývalém vojenském tankodromu u Rančířova.– Acta rerum naturalium, Přírodovědný sborník Vysočiny, 6: 25-28.
Maštera J. (2013): Červený seznam obojživelníků kraje Vysočina - pracovní návrh.– AOPK ČR, Havlíčkův
Brod, nepubl.
Maštera J., Zavadil V. & Dvořák J. (2015): Vajíčka a larvy obojživelníků České republiky. Academia, Praha.
Maštera J., Dvořák J. & Mašterová A. (2015): Klíč snůšek obojživelníků České republiky.– elektronická publikace
 
Odborně - populární
...
ČSOP Jihlava (2002): Obojživelníci v okrese Jihlava - příručka k mapování.– ZO ČSOP 59/11 Jihlava; 48 pp.
Zpravodaj ČSOP Jihlava (2002-2006) - šéfredaktor v letech 2002-2005
Zpravodaj ochrany přírody a krajiny v kraji Vysočina (od roku 2006) - šéfredaktor v roce 2008
Maštera J. (2008): Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR.– elektronická prezentace, depon. in
AOPK ČR, Havlíčkův Brod; 17 sn. - http://amphibia.webzdarma.cz/determinace-snusky.pdf
Maštera J. (2008): Poznámky k určování larev obojživelníků ČR.– elektronická prezentace, depon. in AOPK ČR,
Maštera J. (2010): Obojživelníci bývalého VVP Pístov a péče o jejich biotopy.– elektronická prezentace,
Maštera J. (2011): Proč se v rybnících na Vysočině nedá koupat?.- informační leták a webová stránka; 2 pp.
Maštera J. (2011): Larvy našich obojživelníků.– elektronická prezentace, AOPK ČR, Havlíčkův Brod; 22 sn.
Maštera J. (2012): Terestrické biotopy obojživelníků: ochrana a péče.– elektronická prezentace, AOPK ČR,
Maštera J. (2012): Ohrožené vodní biotopy v českých hospodářských lesích. Aneb jak v lese hospodařit šetrně
(nejen) k obojživelníkům.– informační leták, AOPK ČR, Havlíčkův Brod; 3 pp.
Maštera J. (2012): Snůšky našich obojživelníků.– elektronická prezentace, AOPK ČR, Havlíčkův Brod; 22 sn.
Maštera J. (2012): Ohrožené vodní biotopy v hospodářských lesích.– Ochrana  přírody, ročník 67, číslo 3/2012,
Maštera J. (2012): Řehořovští obojživelníci. – Kamenoviny č. 38 - 6/2012, Úřad městyse Kamenice u Jihlavy, p:
Maštera J. (2012): Hospodaření na rybnících ve vztahu (nejen) k obojživelníkům.– elektronická prezentace,
AOPK ČR, Havlíčkův Brod; 17 sn.
Maštera J. (2013): Kuňka ohnivá a čolek velký na Vysočině a příklady vhodného managementu.– elektronická
prezentace, Mokřady-ochrana a management, AOPK ČR; 39 sn. - kunka_a_colek_velky_na_vysocine.pdf
Maštera J. (2013): Poznámky k péči o biotopy obojživelníků.– elektronická prezentace, AOPK ČR,
Havlíčkův Brod; 17 sn. - pece_o_biotopy_obojzivelniku.pdf
Maštera J. (2015): Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé.– elektronická prezentace,
Mokřady - ochrana a management; 15 sn.
Maštera J. (2016): Ošklivé nežádoucí hromady nebo významný biotop? - elektronická prezentace,
Mokřady - ochrana a management; 38 sn. - hromady 2016.pdf
Maštera J. (2017): Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé.– doplněná elektronická prezentace,
Mokřady - ochrana a management; 26 sn. - ropucha kratkonoha_pece o biotopy.pdf
Maštera J. (2017): Postupná revitalizace mokřadů nad Rančířovským Okrouhlíkem 2009-2016.– elektronická
prezentace, Mokřady - ochrana a management; 26 sn. - rancirovsky_okrouhlik_-_revitalizace_2009-2016.pdf
Maštera J. & Mašterová A. (2017): Obojživelníci Vysočiny.– Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava, 64 pp.
Maštera J. & Kabelka R. (2018): Vzestup a pád „zelených“ skokanů.– elektronická prezentace, Mokřady -
ochrana a management; 27 sn. 
Maštera J. (2019): Revitalizace mokřadu nad Kulatinou 2017.– elektronická prezentace, Mokřady - ochrana a
           management; 37 sn. - kulatina_-_revitalizace.pdf
 
 
Internetové prezentace:
 
Obojživelníci České republiky                                 www.obojzivelnici.wbs.cz
Mokřady z.s. (spoluautor)                                           www.mokrady.wbs.cz
Obojživelníci v okrese Jihlava                                 amphibia.webzdarma.cz
Hledá se mlok (spoluautor)                                        amphibia.webzdarma.cz/hleda se mlok.htm
ČSOP Jihlava (do roku 2011)                                     csop-jihlava.euweb.cz
 
 
Reference (výběr):
 
- Realizace praktických opatření (managementu) na mokřadech a jiných biotopech v rámci z.s. Mokřady (dříve Mokřady-ochrana a management):  kosení, prořezávky, strojní hloubení a obnova tůní, ruční hloubení a obnova tůní, narušení a stržení drnu, revitalizace drobných vodních toků, extenzivní péče o rybníky, netradiční péče o lokality formou pojezdů vozidel - viz např.: http://www.mokrady.wbs.cz/Reference---realizovali-jsme.html ; péče o území bez zákonné ochrany i zvláště chráněná území

- Průzkumy a monitoring:  inventarizační průzkumy obratlovců, zejména obojživelníků a plazů v různých lokalitách - např. ověřování výskytu mloka a čolka velkého na Vysočině 2015-2016 (pro Pobočku ČSO na Vysočině), průzkumy obojživelníků čtyř EVL na Vysočině 2015 (pro AOPK ČR), monitoring Zahájského rybníka v PR Niva Doubravy 2016-2017 (pro Kraj Vysočina), průzkumy obojživelníků na desítkách rybníků v kraji Vysočina 2017-2019 (pro Kraj Vysočina), průzkumy obojživelníků a plazů v několika EVL na Vysočině 2018-2019 (pro AOPK ČR), průzkumy obojživelníků a plazů ve více lokalitách v péči z.s. Mokřady v letech 2015-2019 (viz http://www.mokrady.wbs.cz/Nase-dokumenty.html)

- Biologická hodnocení, posouzení a studie:  Biologické hodnocení na rekonstrukci rybníka Vilímek 2006, Studie migrace obojživelníků v lokalitě Jarošovský Kacíř 2016 (pro Kraj Vysočina), Studie mortality plazů na cyklostezce Přibyslav- Sázava 2016 (pro AOPK ČR), Průzkumy a biologické zhodnocení záměru revitalizace lokality Velký a Malý Černý 2019 (soukromý investor)Průzkumy a biologické zhodnocení několik dalších záměrů 2018-2019 pro OPŽP (soukromí investoři) a další

- Záchranné transfery obojživelníků:  Transfery obojživelníků u Panského rybníka u Kamenice 2003-2014, Transfery obojživelníků u Svitáku 2012-2019, Transfery obojživelníků a zajištění migrace u Jarošovského Kacíře 2016-2019

- Záchranné programy:  Záchranný program pro ropuchu krátkonohou 2015-2017 (část prací)

- Biologický dozor:  Biologický dozor při realizaci opatření na mokřadech 8 lokalit v rámci projektu Biodiverzity II 2014-2015 (pro Kraj Vysočina), Biologický dozor opravy hráze Velkého Pařezitého rybníka 2018-2019 (pro AOPK ČR)

- Plány péče o ZCHÚ a ochranářské plány:  Plán péče o PR Rybník Březina 2015 (pro Kraj Vysočina), Plán péče o PP Pískovna Žizníkov 2016 (pro Liberecký Kraj), Ochranářský plán o lokalitu V Seči 2016, Plán péče o PP Rybník Strach 2017 (pro Pardubický Kraj), Plán péče o PP Olšoveček 2018 (pro Kraj Vysočina)

- Informační panely, weby a naučné stezky:  Čolčí stezka u Bohuslavic (2015), Infopanel u Rančířovského Okrouhlíku (2016), Infopanel u rybníka Ochoz (2017), Infopanel na Lesnovských mokřadech (2018), Mokřadní učebna Kalvárie (2016), Mokřadní učebna Skalka (2018-2019), Infopanel na Hliništi (2019), Plaší ale naši - v ZOO Jihlava (2003), Web Obojživelníci České republiky (od 2013), Web Mokřady z.s. (od 2011)

- Odborné tištěné publikace:  Vajíčka a larvy obojživelníků ČR (2015), Obojživelníci Vysočiny (2017)

- Terénní exkurze, akce v přírodě, semináře  a přednášky:  různé, zejména v souvislosti s činností z.s. Mokřady a zaměřené na mokřady a obojživelníky (viz např. http://mokrady.wbs.cz/Historie-akci.htmlhttp://mokrady.wbs.cz/Prednasky-clanky-seminare.html )

- Přednášky na univerzitě: Přednášky o larvách a snůškách obojživelníků a o ochraně obojživelníků v rámci výuky na ČZU Praha (2012, 2014, 2016, 2018)

- Další odborné práce (výběr):  Návrh záchranného transferu raků u Ústrašína 2016 (pro Kraj Vysočina), Návrh opatření v lokalitách nejohroženějších druhů obojživelníků v kraji Vysočina 2016 (pro Kraj Vysočina)

 
 
                                                                                                       Další fotografie (z let 2009-2011, novější na facebooku)  >>
 
 

Obojživelníci České republiky

obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians  obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians  obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians