Ochrana na tahu

Ochrana putujících žab u Nadějova
 
Pro ochranu obojživelníků na jarním tahu byly u Panského rybníka nedaleko Nadějova v roce 2001 instalovány dopravní značky upozorňující řidiče na tah žab. V předcházejících letech zde byl ochránci přírody zjištěn úhyn několika desítek jedinců ropuchy obecné na komunikaci.
 

image

image

Značka umístěná u silnice směrem od Nadějova do Jersína. Nalevo v pozadí Panský rybník. Foto J. Maštera
 
 

.
Záchranné transfery obojživelníků u Kamenice
 
 
I   Rok první - 2003
 
V dubnu a začátkem května roku 2003 probíhala poprvé za spolupráce ČSOP Jihlava a ekologického kroužku Tereza při ZŠ Kamenice akce na záchranu migrujících ropuch obecných (Bufo bufo). U Panských rybníků, ležících asi 1,5 km od obce Kamenice směrem na Třebíč, byly instalovány zábrany s padacími pastmi, do nichž byly žáby odchytávány. Poté byly přenášeny přes silnici k rybníkům, kde se rozmnožují.

V minulých letech byly na silnici vedoucí kolem těchto rybníků zjištěny až stovky přejetých ropuch, které také způsobovaly ohrožení bezpečnosti silničního provozu. ČSOP Jihlava se tuto zprávu dozvěděl teprve na začátku roku od vedoucího ekologického kroužku Tereza a zároveň zástupce ředitele ZŠ Kamenice ing. Jana Jelínka. Během jednoho měsíce byla zařízena veškerá potřebná povolení od úřadů a Správy silnic a nakoupen materiál na zábrany. Začátkem dubna byly zábrany umístěny na úseku podél silnice dlouhém cca 200 metrů. Na zábrany byla použita elektroinstalační fólie, která byla ukotvena po­mocí dřevěných kolíků. Po deseti až dvaceti metrech pak byly podél fólie zapuštěny do země kbelíky, které slouží jako padací pasti.

image

Instalace zábran a padacích pastí

image

   Zábrany s padacími pastmi po instalaci.

image

Pohled na zábrany v době hlavního tahu ropuch

image

Vypouštění ropuch do rybníka.

Od poloviny dubna byly prováděny třikrát denně kontroly sběrných nádob a odchycené ropuchy byly přenášeny k rybníku. Putování žab se díky nepříznivému počasí (teplo a sucho) protáhlo téměř na tři týdny. Největší počet odchycených jedinců za jediný den byl 112. Celkový počet zachráněných ropuch bylo 460. Kromě toho bylo odchyceno také 45 skokanů hnědých (Rana temporaria) a 2 čolci obecní (Triturus vulgaris). Dohromady 507 obojživelníků. Pouze několik jedinců ropuch zábrany obešlo a zahynulo tak na silnici. Úspěšnost záchranné akce byla tedy vysoká.

Kontroly a přenosy žab prováděli zejména děti ze ZŠ Kamenice pod vedením Jana Jelínka. Hodně práce, hlavně co se týče zařizování celé akce a také její koordinace, odvedl také Jaromír Maštera z ČSOP Jihlava. Dalších několik členů ČSOP se také podílelo na instalaci zábran.

image

Novinové články o záchraně ropuch u Kamenice

 
II   Rok druhý - 2004
 
Záchranná akce probíhala v roce 2004 opět od dubna do května, opět za spolupráce ZŠ Kamenice a ČSOP Jihlava. Hlavní tah ropuch vypukl v druhé polovině dubna a trval do začátku května. Celkem bylo dětmi ze ZŠ v Kamenici zachráněno 849 žab, z toho 837 ropuch obecných a 12 skokanů hnědých. Na tomto místě bych chtěl vyzdvihnout zejména Žanetu Křípalovou a Vlaďku Beránkovou za jejich obětavý přístup k práci, který prokázaly už v minulém roce.

image

Budování zábran na konci března 2004.

V tomto roce je patrný výrazný nárůst počtu přenesených ropuch. Nejpravděpodobnější vysvětlení tohoto téměř dvojnásobného počtu je, že před 3-4 lety byly vhodné podmínky pro rozmnožování a tudíž v tomto období přežilo větší množství mladých jedinců, než v jiných letech (ropuchy dospívají ve třetím resp. čtvrtém roce života). Letos pak dospěli a většina z nich se vydala na svou pouť k rybníku, kde se sami vylíhli. Cestou narazili na zábrany a spadli do sběrných nádob (určitě to pro ně bylo lepší, než kdyby skončili pod koly aut, ale to si zřejmě neuvědomovaliJ). Poté byli přeneseni k cíli své cesty – Panskému rybníku u Kamenice.

image

Budování zábran u sněhové závěje.

image

Pohled na zábrany po jejich dokončení.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili letošní i loňské záchranné akce, ať už pomáhali instalovat zábrany, přenášeli žáby či zábrany sklízeli a také ÚVR ČSOP, která letošní přenosy finančně podpořila v rámci programu Ochrana biodiverzity.

image

Vybírání odchycených žab z pastí a přenášení přes vozovku.

 
III   Rok třetí - 2005
 
V letošním roce se již potřetí uskutečnila záchranná akce migrujících obojživelníků u Panského rybníka u Kamenice. Děti ze ZŠ v Kamenici v období duben až květen přenesli přes silnici celkem 522 obojživel­níků. Většinu opět tvořily ropuchy obecné (nikoliv ropuchy hnědé, jak bylo chybně uvedeno v denním tisku a regionální televizi!), a to 518. Dalšími zastoupenými druhy byly čolek obecný (2 ex.), skokan hnědý (1 ex.) a také překvapivě blatnice skvrnitá (1 ex.). Jedná se tak o vůbec první známou lokalitu výskytu tohoto druhu v okolí Kamenice. Je vidět, že záchranné transfery neplní pouze vlastní záchrannou, ale i výzkumnou činnost. 

image

 

   Budování zábran na jaře 2005. Foto M. Bartoš

 

   Vypouštění zachráněných ropuch k rybníku. Foto J. Jelínek

image

Děkujeme všem, kteří se letos akce zúčastnili, ať už pomáhali instalovat zábrany, přenášeli obojživelníky či zábrany sklízeli a také ÚVR ČSOP, která přenosy finančně podpořila v rámci programu Ochrana biodiverzity.

 

IV   Rok čtvrtý - 2006
 
V roce 2006 přinesla spolupráce ČSOP Jihlava a ZŠ Kamenice 669 zachráněných obojživelníků. Většinu tradičně tvořily ropuchy obecné (641), dalšími zastoupenými druhy byly: čolek obecný (3), skokan hnědý (1) a blatnice skvrnitá. Blatnic bylo letos přeneseno překvapivě hodně, a to 24 exemplářů! Je to poměrně zajímavé číslo, vzhledem k tomu, že teprve loni byl jejich výskyt na Panském rybníce prokázán, a to právě díky záchranným transferům.

image

 

   Montáž zábran za pomocí vrutů a aku-vrtačky. Hřebíky se v minulých letech příliš neosvědčily.  Foto J. Maštera

image

   Pohled na dokončenou část zábran . Foto J. Maštera

   Vybírání odchycených žab z pastí. Foto J. Jelínek

image

image

   Dvě z přenesených blatnic (Pelobates fuscus). Foto J. Jelínek

 

Početnost ropuch obecných na sledované lokalitě pravděpodobně, jak se zdá, kolísá v dvouletých cyklech – letos byla obdobná stavu z roku 2004, loni zase stavu z roku 2003. Uvidíme jak se bude situace vyvíjet v následujících letech, kdy bude projekt záchranných transferů pokračovat.
Poděkování opět patří všem zúčastněným na této záchranné akci a také ÚVR ČSOP, která přenosy finančně podpořila v rámci programu Ochrana biodiverzity.
 
Přehled záchranných transferů obojživelníků u Panského rybníka v letech 2003 – 2006
je uveden v následující prezentaci:
  image
 
 
V   Rok pátý - 2007
 
V roce 2007 přinesla spolupráce ČSOP Jihlava a ZŠ Kamenice 332 zachráněných obojživelníků. Většinu tvořily opět ropuchy obecné (270), dalšími zastoupenými druhy byly: čolek obecný (37), skokan hnědý (3) a blatnice skvrnitá (22). Malý počet přenesených ropuch je pravděpodobně zapříčiněn kombinací velmi mírné zimy a suchého jara. Je pravděpodobné, že za těchto podmínek se rozmnožovala jen část jejich populace (na jiných lokalitách to bylo obdobně). Počty ostatních druhů se pohybují ve stejných hodnotách jako v předchozích letech, nárůst počtu zaznamenali čolci obecní.

 image

   Instalace zábran na jaře 2007.  Foto J. Maštera

 

   Vybírání odchycených žab z pastí. Foto J. Jelínek

image

  Vypouštění přenesených žab k rybníku . Foto J. Jelínek

 

image

image

   Část z odchycených ropuch a  blatnic. Foto J. Jelínek

 

image

Poděkování opět patří všem zúčastněným na této záchranné akci a také ÚVR ČSOP, která přenosy finančně podpořila v rámci programu Ochrana biodiverzity.

 

VI   Rok šestý - 2008
 
Začátkem března 2008 byly instalovány zábrany na ochranu migrujících obojživelníků u Panského rybníka u silnice II/351 za městysem Kamenice u Jihlavy. Zábrany byly tak jako v předchozích letech umístěny v km 45,300 – 45,430 vpravo na vnější hraně silničního příkopu a v km 45,430 – 45,800 za vnější hranou silničního příkopu na hranici pole-svah.

Zábrany sloužící k ochraně putujících obojživelníků byly opět zhotoveny z kašírované fólie šířky 50 cm, ukotvené pomocí dřevěných kolíků. Po určitých úsecích byly do země zapuštěny padací pasti (kbelíky) sloužící k odchytu obojživelníků. Zábrany s pastmi byly instalovány v délce cca 200 m podél silnice cca 1 km JV od Kamenice. Zábrany zbudovali členové ČSOP Jihlava ve spolupráci se ZŠ Kamenice a dalšími třemi dobrovolníky z řad veřejnosti.

Budování zábran bylo podpořeno v rámci projektu Sdružení Krajina „Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina“, který je podporován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

V návaznosti na tuto akci od března do května přenesli žáci a žákyně ZŠ v Kamenici přes silnici celkem 614 obojživelníků, z toho 509 bylo ropuch obecných, 82 blatnic skvrnitých, 18 čolků obecných, 4 skokani hnědí a 1 rosnička zelená.

Následuje několik fotografií z průběhu instalace zábran na jaře 2008.  Foto J. Maštera

image

image

 

image  image

      image

image

 

VII   Rok sedmý - 2009
 
Na jaře 2009 opět proběhla záchranná akce obojživelníků na jejich jarním tahu u Panského rybníka u Kamenice. V březnu byly instalovány zábrany a padací pasti, do začátku května pak probíhaly záchranné transfery žab a čolků přes silnic.

Od března do května přenesli žáci a žákyně ZŠ v Kamenici přes silnici celkem 403 obojživelníků, z toho 326 bylo ropuch obecných, 64 blatnic skvrnitých, 10 čolků obecných a 3 skokani hnědí.

Budování zábran bylo finančně podpořeno ÚVR ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkujeme tímto také všem zúčastněným na instalaci zábran a přenosech obojživelníků.

image

 

image

   Budování zábran na jaře 2009. Foto Jaromír  Maštera

image

 

image

   Blatnice skvrnité – skvosty zachraňované u Kamenice.

Foto Jaromír  Maštera

image

 

VIII   Rok osmý - 2010
 
V roce 2010 přinesla spolupráce ČSOP Jihlava a ZŠ Kamenice 667 zachráněných obojživelníků. Většinu měly tradičně ropuchy obecné (605), dalšími zastoupenými druhy byly: čolek obecný (9), skokan hnědý (14) a blatnice skvrnitá (39).

Budování zábran bylo finančně podpořeno ÚVR ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkujeme tímto též všem účastníkům instalace zábran, rozebírání zábran a přenosech obojživelníků.

image

image

image

   Budování zábran v březnu 2010. Foto Aneta Mašterová

image

   Vybírání odchycených žab z pastí a vypouštění k rybníku. Foto Jan Jelínek

image

 

IX   Rok devátý - 2011
 
V roce 2011 bylo přeneseno za spolupráce ČSOP Jihlava (instalace zábran) a ZŠ Kamenice (přenosy, rozebírání zábran) 808 jedinců obojživelníků. Počty jednotlivých druhů byly: ropuchy obecné - 748, čolek obecný - 14, skokan hnědý - 16, blatnice skvrnitá - 29 a rosnička zelená - 1 ex.

Budování zábran bylo finančně podpořeno ÚVR ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkujeme tímto též všem účastníkům instalace zábran, rozebírání zábran a přenosech obojživelníků.

image

image

image

   Budování zábran v březnu 2011. Foto Aneta Mašterová

image

   Vybírání odchycených žab z pastí a vypouštění k rybníku. Foto Jan Jelínek

image

 
 
X   Rok desátý - 2012
 
V roce 2012 bylo přeneseno za spolupráce sdružení Mokřady - ochrana a management, ČSOP Jihlava (instalace zábran) a ZŠ Kamenice (přenosy, rozebírání zábran) 757 jedinců obojživelníků. Podrobněji včetně fotodokumentace v závěrečné zprávě:
 
imageimage  
 
Budování zábran bylo finančně podpořeno ÚVR ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkujeme tímto též všem účastníkům instalace zábran, rozebírání zábran a přenosů obojživelníků.

 

XI   Rok jedenáctý - 2013
 
V roce 2013 bylo přeneseno 1009 jedinců obojživelníků. Podrobněji včetně fotodokumentace v závěrečné zprávě (společná pro dvě lokality):
 
image

Budování zábran bylo finančně podpořeno ÚVR ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkujeme. Děkujeme tímto také všem účastníkům instalace zábran, rozebírání zábran a přenosů obojživelníků, zejména pak ZŠ v Kamenici u Jihlavy.

 
 
XII   Rok dvanáctý - 2014
 
V roce 2014 bylo přeneseno 461 jedinců obojživelníků. Podrobněji včetně fotodokumentace v závěrečné zprávě (společná pro dvě lokality):

image      

      
Celkový přehled transferovaných obojživelníků u Kamenice v letech 2003-2014

V této lokalitě byl rok 2014 posledním, při kterém byly prováděny transfery popsaným způsobem. V druhé polovině roku 2014 byly v lokalitě vybudovány trvalé zábrany. V dalších letech bude sledována jejich účinnost.

Budování zábran bylo finančně podpořeno ÚVR ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkujeme. Děkujeme tímto také všem účastníkům instalace zábran, rozebírání zábran a přenosů obojživelníků, zejména pak ZŠ v Kamenici u Jihlavy.

Na konci roku 2014 byl u Panského rybníka instalován informační panel o dosavadních záchranných transferech a trvalých bariérách. Textovou a grafickou část panelu zajišťoval z.s. Mokřady - ochrana a management. Panel je k nahlédnutí zde:

.


.
Záchranné transfery obojživelníků u Svitáku
 
 
I   Rok první - 2012
 
V roce 2012 bylo na této nové lokalitě přeneseno za spolupráce sdružení Mokřady - ochrana a management, ČSOP Jihlava (instalace zábran, rozebrání zábran) a ZŠ Dušejov (přenosy) 515 jedinců obojživelníků. Podrobněji včetně fotodokumentace v závěrečné zprávě:

image           image

Budování zábran bylo finančně podpořeno ÚVR ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkujeme tímto též všem účastníkům instalace zábran, rozebírání zábran a přenosů obojživelníků.

 

II   Rok druhý - 2013
 
V roce 2013 bylo přeneseno 1106 jedinců obojživelníků. Podrobněji včetně fotodokumentace v závěrečné zprávě (společná pro dvě lokality):

image             image

Budování zábran bylo finančně podpořeno ÚVR ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkuji. Děkuji tímto také všem účastníkům instalace zábran, rozebírání zábran a přenosů obojživelníků, zejména pak spolku Mokřady – ochrana a management a ZŠ v Dušejově.

 

III   Rok třetí - 2014
 
V roce 2014 bylo přeneseno 1052 jedinců obojživelníků. Podrobněji včetně fotodokumentace v závěrečné zprávě (společná pro dvě lokality):
 
image

Budování zábran bylo finančně podpořeno ÚVR ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkujeme tímto též všem účastníkům instalace zábran, rozebírání zábran a přenosů obojživelníků.

 
 
IV   Rok čtvrtý - 2015
 
V roce 2015 bylo u Svitáku přeneseno 1185 jedinců obojživelníků. Podrobněji včetně fotodokumentace v závěrečné zprávě:
 

Budování zábran bylo finančně podpořeno ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkujeme tímto též všem účastníkům instalace zábran, rozebírání zábran a přenosů obojživelníků.

Letošních záchranných transferů se zúčastnily i televizní štáby České televize a TV Prima. Zde je link na zdařilou reportáž ČT: Ochranáři stěhují žáby přes silnice

 
 
V  Rok pátý - 2016
 
V roce 2016 bylo u Svitáku přeneseno rekordních 1743 jedinců obojživelníků. Podrobněji včetně fotodokumentace v závěrečné zprávě:
 

Budování zábran bylo opět finančně podpořeno ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkujeme tímto též všem účastníkům instalace zábran, rozebírání zábran a přenosů obojživelníků.

 
 
VI  Rok šestý - 2017
 
V roce 2017 bylo u Svitáku přeneseno 795 jedinců obojživelníků. Budování zábran bylo opět finančně podpořeno ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkujeme tímto též všem účastníkům instalace zábran, rozebírání zábran a přenosů obojživelníků. Podrobněji včetně fotodokumentace v závěrečné zprávě:
 
 
 
VII  Rok sedmý - 2018
 
V roce 2018 bylo u Svitáku celkem přeneseno 1330 jedinců šesti druhů obojživelníků. Budování zábran bylo opět finančně podpořeno ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkujeme tímto též všem účastníkům instalace zábran, rozebírání zábran a přenosů obojživelníků.
 
 
 
VIII  Rok osmý - 2019
 
V roce 2019 bylo u Svitáku celkem přeneseno 1648 jedinců pěti druhů obojživelníků. Budování zábran bylo opět finančně podpořeno ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkujeme tímto též všem účastníkům instalace zábran, rozebírání zábran a přenosů obojživelníků.
 
 
 

.
Záchranné transfery obojživelníků u Luk nad Jihlavou
 
V roce 2007 proběhla záchranná akce na ochranu putujících obojživelníků u Řehořova rybníka u Luk n.J., a to za spolupráce ČSOP Jihlava a místního skautského sdružení. V minulých letech bylo opakovaně zjišťováno minimálně několik desítek přejetých obojživelníků na silnici u Řehořova rybníka. Mimo jiné vzhledem k nevhodným terénním podmínkám (spodní voda) neproběhly záchranné transfery v roce 2007 úplně bez komplikací, ale i přesto bylo přeneseno celkem 395 obojživelníků (298 ropuch obecných a 97 skokanů hnědých). Úspěšnost transferů však nebyla úplně tak vysoká, jak bychom si přáli (cca 88 %). V dalších letech již v této lokalitě transfery prováděny nebyly.

image

   Budování zábran na jaře 2007. Foto J. Maštera

image

   Pohled na dokončenou část zábran. Foto J. Maštera

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, ať už pomáhali instalovat zábrany, přenášeli obojživelníky či zá­brany sklízeli a také ÚVR ČSOP, která přenosy finančně podpořila v rámci programu Ochrana biodiverzity.

 


Poznámka - výzva:

Tato stránka je věnovaná zabezpečení tahových cest obojživelníků pouze na Jihlavsku (převzato ze stránek Obojživelníci v okrese Jihlava). Pokud by někdo měl zájem prezentovat další zabezpečování migrace obojživelníků (i jinde v ČR), ozvěte se prosím hlavnímu autorovi těchto stránek - viz Kontakt. Pokud by byl větší zájem o společnou rozsáhlejší prezentaci ochrany obojživelníků na tahu, bude zde vyčleněna samostatná sekce věnovaná tomuto tématu.

 

|  nahoru na stránku  |


Obojživelníci České republiky

obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians   obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians   obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians